Open Modal
לוח רק נדלן של ישראל

תקנון

תקנון

רק נדל"ן - תקנון ותנאי שימוש
מבוא
האתר רק נדל"ן www.rkn.co.il  (להלן: "האתר")  מופעל על ידי חברת RKN רק נדל"ן בע"מ (להלן:" החברה""). החברה הקימה את האתר לשימוש הציבור בכלל הפרטי והעסקי וזאת בתחום הנדל"ן ושירותי הנדל"ן בלבד.
האתר הוקם לרווחת הציבור ומטרתו לקדם עסקאות נדל"ן מסוגים שונים וזאת באמצעות הנגשת מידע באופן פשוט וברור על נדל"ן בישראל לרבות מכירת ו/או השכרת נדל"ן בתחום הפרטי והעסקי ומתן שירותים בתחום הנדל"ן.
פרסום מודעות באתר למכירת והשכרת נדל"ן פרטי ומסחרי מיד שנייה ופרויקטים חדשים מקבלן הינם בחינם וללא הגבלה (להלן: "מודעות הנדל"ן") בכפוף להגבלות האתר (מה מותר לפרסם לפרטי ולעסקי). כל פרסום אחר באתר שאינו במודעות הנדל"ן והינו בשטחי הפרסום האחרים באתר הינו בהתאם לנהלי האתר לפרסום והינו בתשלום.
השימוש באתר בגלישה ו/או ברישום לאתר ו/או בשימוש באתר /ואו ביקור באתר ו/או כל שימוש אחר באתר באמצעות מחשב ו/או מכשיר סלולארי ו/או כל מכשיר אחר (להלן: "השימוש") הינה כפופה להסכמה מקדמית לתקנון האתר ( להלן "התקנון"). הפניה בלשון זכר באתר ו/או בתקנון הינה גם תכלול לשון נקבה וכן לשון רבים.
בעת השימוש באתר הינך מסכים לפעול לפי הכללים בתקנון האתר ובעת פעולות הנך מאשר כי קראת את התנאים והינך מסכים לתנאים בתקנון האתר ועליך לנהוג על פיהם.  אם אין ברצונך להסכים לתנאים /ואו לכללי תקנון האתר, אנא הפסק עשות כל שימוש באתר.

להלן תקנון האתר ותנאיו:
השימוש באתר העלאת תוכן ומידע:

ניתן להעלות לאתר כל תוכן ומידע שקשור רק לנדל"ן באמצעות מודעות נדל"ן הכוללות מלל תמונות וקטעי וידאו הן בשימוש פרטי והן עסקי למטרות עסקאות נדל"ן בלבד אשר ישובצו בלוח מודעות באתר.

העלאת תוכן באתר על ידי משתמש פרטי הינה ללא תשלום ומוגבלת ל 3 מודעות פרסום בלבד לתקופה של  שלושה חודשיים. בתום שלושה חודשיים ניתן לחדש את פרסום שתי מודעות לשלושה חודשיים נוספים ללא תשלום בכפוף לאישור הנהלת האתר כאמור בסעיף 31 לתקנון.

העלאת תוכן באתר על ידי משתמש עסקי הינה ללא תשלום ללא הגבלת כמות מודעות פרסום והינה לתקופה של שלושה חודשים. בתום שלושה חודשים ניתן לחדש לשלושה חודשים נוספים ללא תשלום בכפוף לאישור הנהלת האתר כאמור בסעיף 31 לתקנון.

יודגש כי אדם או חברה המעוניין לפרסם כמשתמש עסקי לרבות מתווך נדל"ן מורשה ו/או חברה קבלנית בע"מ ו/או משווק נדל"ן מחוייב להירשם כלקוח עסקי בלבד ולציין את כל פרטי הרישום בהתאם לנהלי האתר במודעת הפרסום, אחרת הנהלת האתר רשאית להסיר כל פרסום שלו מהאתר ללא כל התראה מראש.

התשלום באתר יגבה רק לגבי פרסומות ושירותים באתר שאינם בלוח המודעות באתר.

לשם העלאת תוכן ומידע תידרש לתת מידע אישי לרבות: שם, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת בשימושך ונתונים אלו ישמרו במאגר האתר והחברה וישמשו לדיוור ישיר. יודגש כי מסירת הנתונים הינה תנאי לקבלת זכות והיתר לפרסם במודעות באתר. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך ולסכל יצירת קשר אתך. במקרה של שינוי פרטים עליך לעדכנם באמצעות פניה למחלקת הלקוחות של האת במייל : info@rkn.co.il 

כל משתמש באתר, רשאי להשתמש בשירות, לצורך שימושו והפרטי ו/או העסקי בלבד ובהתאם לאמור בתקנון זה ובהתאם לכל דין.  מובהר בזאת כי המשתמש באתר אינו רשאי להעתיק, להעביר, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, לשנות ו/או לאחסן המידע שהתקבל באמצעות השירות, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא ללא הסכמת האתר מראש ובכתב.

בעת הרישום לאתר תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמה שיזהו אותך בכל כניסה לשירות באתר. האתר יהיה רשאי, מעת לעת לדרוש ו/או לשנות את דרכי הזיהוי באתר.

החברה רשאית לבטל/לשנות/לערוך כל מודעה באתר, לפי שיקול דעתה בכל עת.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר נוסח של מודעה שאינו ראוי ו/או אינו עומד בסטנדרטים של האתר.
הנהלת האתר רשאית לבטל בכל עת רישומך לשירות באתר, או לחסום את גישתך אליו /ואו את הפרסום באתר, בכל אחד מהמקרים הבאים:

  •     אם בעת ההרשמה לשירות מסרת פרטים שגויים כגון כתובת מייל לא פעילה או שגויה וכן פרטי התקשרות שגויים.
  •     אם השתמשת בשירות באתר כדי לבצע מעשה לא חוקי או לנסות לבצע מעשה לא חוקי לפי דיני מדינת ישראל ו/או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
  •    אם מסרת את שם המשתמש והסיסמה שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי;
  •     אם אמצעי התשלום כגון כרטיס האשראי שברשותך נחסם ו/או הוגבל ו/או לא כובד לשימוש בדרך כלשהי (לגבי שהשירות ניתן למפרסם).
  •           אם לא השתמשת בשירות במשך תקופה רצופה העולה על שלושה חודשים, גם לאחר שניתנה   
  •            לך על כך הודעה בדואר אלקטרוני;
  •    אם תעשה כל פעולה שתמנע ממשתמשים אחרים להצטרף לשירות באתר או להמשיך וליהנות מהשירות בכל דרך שהיא;
  •      אם פרסמת נכס נדל"ן או שירות או מידע הנוגעים לצד ג', שלא בידיעתו והסכמתו.
  •      אם יש לך חוב כספי לאתר ו/או לחברה, ולא פרעת את חובך למרות שחלף המועד לתשלומו.

משתמש פרטי רשאי להכניס שתי מודעות לפרסום נדל"ן, לערוך ולשנות כל מודעה אותה בכל עת.  משתמש עסקי רשאי להכניס ללא הגבלה מודעות לפרסום נדל"ן, לערוך ולשנות כל מודעה בכל עת.  יודגש כי בפרסום הראשוני נדרש אישור הנהלת האתר לפרסום הן למשתמש עסקי והן לפרטי.


כל משתמש באתר הרוצה להעלות תוכן יכניס את פרטי ההתקשרות רק בתוך שדות יצירת הקשר באתר ולא בטקסט חופשי וזאת לשם שמירת הסדר ומבנה המודעה באתר. ניתן להכניס קישור לאתר אחר רק בתוך שדות הקישור באתר ולא על גבי תמונה ו/או בטקסט חופשי.

חל איסור להעלות כל תוכן שאינו הולם ו/או פוגעני הן אישי והן עסקי באתר לרבות אסור כל תוכן פורנוגרפי ו/או הכפשות ו/או כל ביצוע פעולה של לשון הרע כלפי אדם פרטי ו/או גוף עסקי ו/או מוסדי וכו' באתר.

למשתמש באתר פרטי ועסקי קיימת אפשרות  לשתף את מודעתו בפרופיל בפייסבוק שלו 

לצורך שיתוף המודעה בקיר הפייסבוק ידרש אישורו של המשתמש באמצעות "בקשת גישה לפרופיל המשתמש שלו" (להלן: "הבקשה"). עם קבלת האישור תעשה החברה שימוש בשמו ובתמונתו של המפרסם המופיעים בפרופיל הפייסבוק שלו. תהליך הבקשה הינו חד פעמי. אישור הבקשה יאפשר לחברה לעשות שימוש בנתונים בבקשות ה"שתף" הבאות של המפרסם 

המודעה הרלוונטית תפורסם בקיר הפייסבוק של המפרסם בפייסבוק רק לאחר בדיקתה ואישורה של המודעה על ידי צוות שירות הלקוחות של החברה. 

הקבוצה לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו לגולש כלשהו המשתמש בשירות הנ"ל ו/או למי מטעמו, במישרין או בעקיפין, בקשר לשירות ו/או אי דיוק או אי שלמות השירות. בהתאם, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הקבוצה בגין שירות בפייסבוק. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש, בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות.


הגבלת אחריות בפרסום ותוכן 

כל מידע המתפרסם באתר מעת לעת ו/או המועלה על ידי מפרסם ו/או משתמש באתר הינם בבחינת המלצה בלבד, ואין בהם כדי לחייב ולהטיל אחריות על האתר ו/או החברה ומכל מין וסוג שהוא ביחס לפעולות הגולשים בהסתמך על אותה המלצה ועל בסיסה. 

האחריות על תוכנן של הפרסומים באתר מכל סוג שהוא בהם משתמש באתר מעלה תוכן ומפרסמו ו/או מפרסם מעלה תוכן לפרסום כלשהו, הינם על אחריות האישית של מעלה התוכן ו/או המפרסם והאתר לא ישא בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם לגולש או לכל אדם או גוף עסקי אחר כתוצאה מהסתמכות על האמור בפרסום באתר.

החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים באתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם להם כתוצאה מכך. 

כל התקשרות ו/או עסקה שתעשה על ידי משתמש באתר בעקבות מודעה שהתפרסמה באתר תסוכם ישירות בין המשתמש לבין מי שמסר את המודעה לפרסום. האתר והחברה אינה צד לכל עסקה או התקשרות שכזו, ולא תישא באחריות לשירותים, למוצרים או למידע, שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או ירכשו בעקבות פרסומן ו/או איכותם. 


החברה  שומרת לעצמה את הזכות, על פי נהליה ושיקול דעתה הבלעדי בלבד, להחליט בדבר אופיין ותוכנן של הפרסומות באתר לרבות מיקומם בכל מקום בהאתר, ולא תהיה עליה כל הגבלה באשר לאופי ו/או אופן הפרסום. מובהר בזאת כי החברה עשויה למקם את הפרסומות בתוך שטחיהן של המודעות המועלות על ידי המשתמשים באתר הן העסקיים והן הפרטיים, בלא שהדבר יזכה את מפרסמי המודעות בתמורה או פיצוי כלשהם.

זכויות יוצרים

חל איסור להעלות תוכן אשר יש בו זכויות יוצרים ו/או הינו חומר מועתק ו/או הינו חומר של צד שלישי כלשהו ללא קבלת רשות הצד השלישי ובמקרה שהועלה חומר שכזה האחריות הינה של מעלה התוכן בלבד ולא של האתר.

כל משתמש באתר מאשר ומסכים כי כל מידע באתר שמועלה על ידו באמצעות טקסט ו/או תמונות ו/או וידאו ו/או קול הינן רכושו הבלעדי של מפעיל האתר.

כל משתמש באתר ההמעלה מידע ו/או המוסר מידע ו/או תוכן לפרסום באתר לרבות באמצעות מודעה, מאשר בעצם מסירתו לפרסום כי הוא בעל כל הזכויות בו וכי הוא רשאי למוסרו לפרסום. 

בעצם מסירת המידע לאתר המשתמש מקנה לאתר שימוש חינם רישיון, בלתי מוגבל בזמן, להעתיק, להעמיד לרשות הציבור, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם, להשתמש לצורך פרסום ו/או קידום של האתר ו/או להשתמש במידע ו/או תוכן כאמור /או בכל חלק מהם, בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתו, גם בדפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי-עת, ספרים וכיו"ב, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת קווית וסלולארית.

האתר והחברה לא יהיו אחראים לכל נזק מכל מן וסוג שהוא בכל הנוגע לקניין רוחני או אחר שהופר כתוצאה מפרסום לא מורשה של תמונה ו/או ציור /ואו לוגו ו/או  אמצעי וידיאו ו/או קול ו/או כל אובייקט אחר המשמש נושא לזכויות יוצרים או לזכות קניין אחרת. כמו כן האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר כל פרסום מפר כאמור ככל שיובא לידעתו דבר ההפרה על ידי הנפגע מההפרה ולמשתמש ו/או למפרסם לא תהיה על טענה על הסרה כאמור ולאתר ו/או לחבר הלא תהיה אחריות בגין הסרה כזו כאור לעיל.

הגבלת אחריות מידע באתר
החברה שומרת את המידע באתר בשרתים של החברה ו/או באמצעות מחשבים ושרתים ואמצעי אחסון של צדדים שלישים ( להלן:" אמצעי אחסון ") אולם אין להסתמך על שמירה של המידע המועלה על ידי משתמש לאתר החברה ואשר נשמר באמצעי האחסון של החברה והיא המסירה כל אחריות במצב בו המידע ימחק עקב תקלה מחישובית ו/או כל תקלה אחרת  ו/או עקב מעשה מכוון כלשהו של גורם כלשהו למחשבי ואמצעי האכסון של האתר ומכאן שכל המשתמש המעלה מידע לאתר האחריות על המידע ושמירתו וגיבויי באמצעים חיצוניים הינם על המשמש ואין כל אחריות של האתר על מידע זה במצב בו המידע יחשף לכל גורם שהוא ו/או ימחק בשל תקלה כלשהיא. 

החברה לא תהיה אחראית לכל מידע אישי של משתמש אשר יחשף באמצעי החברה כתוצאה מחדירה בלתי חוקית של גורם כלשהו והמשתמש באתר מודע לכך שהמידע עלול להיחשף במקרים של חדירה בלתי חוקית ו/או תקלה כלשהיא באמצעי האחסון והמחשוב של החברה.


במסירת מידע באתר באמצעות מודעות לפרסום מודע המשתמש באתר כי הם ייחשפו לכל משתמשי האתר ובעת העלאת המודעה לפרסום באתר חלה עליו האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום באתר.

השירות באתר עשוי להכיל קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. האתר מספק קישורים אלה לנוחיותך בלבד ואין הוא נושא בכל אחריות למידע המופיע בכל אתר שאליו מקושר, לתוקפו ולחוקיותו של אותו מידע מקושר. כל בחירה לגלוש באתרים שהינם מקושרים לאתר זה אשר נבחרו על אחריותך בלבד וכל נזק שיגרם למשתמש שבחר ללחות על הקישור הינם על אחריותו בלבד.

הפעלת האתר
החברה אינה מתחייבת להפעיל את האתר במתכונתו הקיימת לפרק זמן מסוים או קבוע. החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך כראות עיניה שינויים מבניים ומהותיים באתר, לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו, בכל עת. הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצדך. 

הקפצות מודעה - האתר מגביל את השימוש באפשרות להקפצת המודעה ל-12 שעות בין הקפצה להקפצה. בנוסף, לאתר שמורה הזכות לשנות את זמן  הקפצה זה בהתאם לשיקוליו וללא הודעה מראש.

החברה רשאית לשנות סעיפים בתקנון בכל עת לאחר שלושה חודשים מיום העלאת מודעה ו/או מיום רישום לאתר על ידי המשתמש לאתר וזאת לאחר שליחת הודעת דוא"ל למשתמש טרם השינוי. 

תנאים לעניין פרסום ועסקאות בתשלום

הגדרות:
מפרסם - מפרסם עסקי ו/או פרטי.
מפרסם עסקי - שהינו תאגיד ואו עוסק מורשה ו/או עמותה כשלהיא ו/או מלכ"ר  
מפרסם פרטי – אדם פרטי .

ידוע למפרסם מודעה בתשלום כי בכל מקרה של ביטול מודעות פרסום בתשלום לפני סיום תקופת הפרסום הרלוונטית שהוסכם עליה , לא יהיה המפרסם זכאי להחזר כספי כלשהו והחברה לא תהיה חייבת לשפות את המפרסם בסכום כלשהו. האמור יחול בהתאמה על כל שירות אחר שניתן באתר בתשלום ואשר בוטל על ידי המפרסם.

דין ומקום שיפוט
על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגבי פרשנותו ו/או הפרתו  לבתי המשפט מוסמכים בחיפה.

שירות לקוחות פעיל 24/7 באמצעות המייל : info@rkn.co.il

ניתן לפנות 24/7 באמצעות טופס "צור קשר" אשר נמצא באתר. לחץ כאן ליצירת קשר

שירות לקוחות באמצעות שיחת טלפון -  אנא השאירו הודעה ברורה עם שם וטלפון ונחזור אליכם בזמן הקצר ביותר

מספר הטלפון לפניות והשארת הודעה : 058-5-530530

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרסם נכס בלוח
בחינם!!
משרדי התיווך במדינה
כניסה למשרדי התיווך